Menu

Podmienky používania

Prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedené ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na túto stránku a na všetok materiál, ktorý stránka obsahuje.

Všeobecné podmienky

Túto webovú stránkuu (s výnimkou odkazovaných stránok) spravuje spoločnosť:

Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 5998/B (ďalej len „Unilever“).

Prístup na stránku je možný z rôznych ďalších krajín po celom svete. Pretože každé z týchto miest má zákony, ktoré sa môžu líšiť od zákonov Slovenskej republiky, prístupom na túto stránku súhlasíme ako my, tak aj vy s tým, že na všetky záležitosti vyplývajúce z použitia a obsahu tejto stránky, alebo týkajúce sa použitia a obsahu tejto stránky, sa vzťahujú zákony platné na území Slovenskej republiky, pokiaľ nestanovíme, že na konkrétne časti stránky sa vzťahuje právo inej krajiny. Súhlasíte rovnako s tým, že pokiaľ nestanovíme inak, podrobujete sa týmto nevýhradnej súdnej právomoci súdov Slovenskej republiky, pokiaľ ide o záležitosti vyplývajúce z tejto stránky.

Súhlas so záväznosťou týchto podmienok

Vaše použitie tejto webovej stránky a akýchkoľvek aplikácií, softwaru, dát, výrobkov, súťaží, losovania o ceny a akýchkoľvek iných služieb poskytnutých vám spoločnosťou Unilever na tejto webovej stránke alebo z webovej stránky alebo jej prostredníctvom (spoločne ďalej len „Služby“), podliehajú podmienkam používania medzi vami a spoločnosťou Unilever. Okrem Podmienok používania sú tieto podmienky tvorené (i) Zásadami ochrany osobných údajov a (ii) Zásadami pre súbory cookie (spoločne ďalej len „Zásady spoločnosti Unilever“). V prípade rozporu medzi týmito Podmienkami používania a akýmikoľvek inými Zásadami spoločnosti Unilever majú prednosť tieto Podmienky používania.

Rozsah platnosti

Táto stránka je určená len pre osoby nachádzajúce sa v Slovenskej republike a informácie týkajúce sa výrobkov, služieb a propagácie sú platné len pre túto krajinu.

Týmto sa neposkytuje žiadne prehlásenie ani žiadna záruka, že materiály obsiahnuté na tejto stránke sú vhodné alebo relevantné pre akékoľvek iné miesto, alebo že sú v nej dostupné.

Osoby z iných krajín odkazujeme na webovú stránku Unilever www.unilever.com.

 

 

Autorské právo

Copyright © 2017 Unilever Slovensko, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva ku všetkým textom, obrázkom, zvuku, softwaru a iným materiálom na týchto stránkach sú vo vlastníctve spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o. a jej pridružených spoločností alebo sú zaradené s povolením príslušného vlastníka. Odkazy na pridružené osoby alebo pridružené spoločnosti zahŕňajú všetkých členov skupiny Unilever Group.

Je vám povolené prechádzať túto stránku a kopírovať úryvky formou tlače, sťahovania na pevný disk a rozposielania iným ľuďom, vo všetkých prípadoch však len pre informatívne účely a za predpokladu, že sa na všetkých takýchto kópiách zobrazí vyššie uvedené upozornenie na autorské právo. Žiadna kópia akejkoľvek časti webovej stránky nesmie byť odovzdaná alebo rozposielaná za účelom komerčného zisku, ani nesmie byť upravená alebo zaradená do akejkoľvek inej práce alebo publikácie, či už ako vytlačená kópia, alebo v elektronickom formáte, vrátane vyvesenia na akýchkoľvek iných stránkach. Týmto sa neudeľuje žiadna ďalšia licencia alebo právo.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky zobrazené na tejto stránke sú buď vo vlastníctve spoločností Unilever PLC/N.V. a ich pridružených spoločností, alebo používané na základe ich licencie. Bez obmedzenia zahŕňajú názvy a logá KNORR, KNORR PROFESSIONAL, HELLMANN’S, CARTE D’OR, FLORA, RAMA, HERA, PERLA, ALSA, LIPTON. Neoprávnené použitie ktorejkoľvek ochrannej známky na tejto stránke je prísne zakázané.

Dostupnosť výrobkov

Zmienka o akomkoľvek výrobku alebo službe na tejto stránke nepredstavuje ponuku predaja alebo dodania daného výrobku alebo služby. Pred kúpou je potrebné požiadať o konkrétne informácie týkajúce sa dostupnosti a vhodnosti konkrétneho výrobku alebo služby.

Predkladanie

Zásadou spoločnosti Unilever je neprijímať žiadne nevyžiadané odporúčania pre zlepšenie výrobkov, nápad na nový výrobok alebo marketingové nápady z prostredia mimo spoločnosti. S akýmikoľvek nevyžiadanými odporúčaniami alebo informáciami, ktoré nám pošlete, vrátane receptov, bude nakladané ako so zákonom nechránenými a nedôvernými a stanú sa vlastníctvom spoločnosti Unilever bez náhrady, za účelom výhradného použitia podľa nášho neobmedzeného uváženia.

Obsah

Informácie na tejto stránke boli zaradené v dobrej viere, sú však len na všeobecné informačné účely. Nesmie sa na tieto informácie spoliehať za akýmkoľvek konkrétnym účelom a nie je uskutočnené žiadne prehlásenie ani sa neposkytuje žiadna záruka, pokiaľ sa týka ich presnosti alebo úplnosti. Žiadne informácie na týchto stránkach nepredstavujú výzvu investovať do ktoréhokoľvek člena skupiny Unilever Group, ani nesmú byť použité ako podklad pre akékoľvek investičné rozhodnutie. Ani spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. ani ktorákoľvek z jej pridružených osôb, ako aj ani jej vedúci zamestnanci, zamestnanci alebo zástupcovia, nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo náklady vzniknuté z akéhokoľvek prístupu na túto stránku alebo akékoľvek s ňou prepojené stránky, alebo z použitia tejto stránky alebo akýchkoľvek s ňou prepojených stránok, mimo iného vrátane ušlého zisku, nepriamej, náhodnej alebo následnej škody.

Vyhradzujeme si právo uskutočnenia akýchkoľvek zmien a opráv na týchto stránkach, akonáhle a keď to budeme považovať za vhodné, a bez upozornenia.

Prepojené stránky

Na rôznych miestach po celej tejto stránke vám môžu by ponúknuté automatické odkazy na iné internetové stránky týkajúce sa konkrétneho aspektu tejto stránky. Neznamená to, že spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o. je nevyhnutne spojená s ktoroukoľvek z týchto ďalších stránok alebo s jej vlastníkmi. Aj keď je zámerom spoločnosti, aby ste tieto iné zaujímavé stránky našli, nenesie ani spoločnosť, jej pridružené osoby, ani jej alebo ich vedúci zamestnanci, zamestnanci alebo zástupcovia, žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť akejkoľvek povahy za tieto iné stránky alebo akékoľvek na nich zaradené informácie; žiadne z nich neboli overené alebo schválené spoločnosťou alebo jej pridruženými osobami. Pokiaľ kedykoľvek zistíte, že ste prešli na iné stránky, môžete sa na túto stránku vrátiť kliknutím na šípku „späť“ alebo kliknutím na tento odkaz: http://www.unileverfoodsolutions.sk/

Produkty
Recepty
Inšpirácie šéfkuchára
Menu